profil na facebook
main
Strona główna / Regulamin

1NPxFnm5YrvIq3FV9LLKRryQH_0ye-tD9btSL-J6xsE

bb_4jwsEzw-CPLSzJy8Jck1FgDTC5iV3QQyRZpu-J7Q

85dMeVmDRdmFOgMaXsevRtsf_jaNXN5px8XK2ddiVqQ

n9JU5StNvrTf_G1xMGJhbjb08rMnHy1wGaw2bdxu84w

DHkfBcF93om6S5ryBnwhO-oAQs_q5QxpOC6V6R11LRU

Regulamin

Regulamin świadczenia usług przy użyciu kontenerów

§1 Postanowienia ogólne

 1. Usługi, które można zamówić za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem www.kontenery.alba.com.pl  lub www.gruz.alba.com.pl lub www.odbiorgruzu-alba.pl („strona internetowa”) świadczone są przez firmę ALBA Południe Polska Sp. z o.o wpisaną do KRS pod numerem 0000056957 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy, oraz posiadającą nr NIP 626-00-19-376 („Usługodawca”).
 2. Strona internetowa umożliwia zamówienie za pośrednictwem sieci Internet usług polegających na odbiorze odpadów gruzu według trzech kategorii różnymi pojemnościami podstawianych kontenerów, przedstawionych na witrynie WWW. Zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej obsługuje Dział Handlowy ALBA Południe Polska Sp. z o.o. mieszczący się w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej 15.
 3. Do zamówienia usług za pośrednictwem  strony internetowej niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej obsługi javascript oraz plików cookies.
 4. Złożenie zamówienia może się odbywać poprzez skorzystanie z formularza składania zamówień dostępnego na stronie internetowej, poprzez wysłanie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę nabycia określonej usługi na warunkach określonych w zamówieniu i niniejszym Regulaminie.
 6. Oferta jest ważna tylko na terenie gmin wymienionych w formularzu zamówienia lub potwierdzeniu zamówienia złożonego mailowo lub telefonicznie.
 7. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Klientami zamawiającymi usługę za pośrednictwem strony internetowej, za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie są:
 • Anetta Nawrott – tel. kontaktowy: +48 32 265 12 89;  
 • Magdalena Dygas - tel. kontaktowy:+48 664 400 000;
 1. Strona internetowa umożliwia składanie zamówień 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem Internetu poprzez formularz zamówienia.
 2. Zamówienie można złożyć także poprzez wysłanie e-maila na adresy wskazane w § 1 ust. 7 oraz telefonicznie, dzwoniąc na numery telefonów określone w § 1 ust. 7 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
 3. Wyliczona w podsumowaniu zamówienia cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług do oferty prezentowanej na stronie internetowej, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Złożenie zamówienia następuje poprzez:
  a) wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej i jego wysłanie do Usługodawcy oraz dokonanie wyboru sposobu płatności przy pomocy opcji „PŁACĘ”.
  b) przesłanie e-maila na jeden z adresów podanych w § 1 ust. 7 z wyszczególnieniem podmiotu zamawiającego, liczby kontenerów, rodzaju odpadów i proponowanego terminu podstawienia kontenera, jeżeli jest on dłuższy niż terminy podane w ust. 5 niniejszego paragrafu
  c) złożenie zamówienia telefonicznie pod jednym z numerów kontaktowych podanych w § 1 ust. 7, a następnie potwierdzenie warunków złożonego zamówienia oraz obowiązku zapłaty drogą mailową.
 5. Zamówienia złożone danego dnia do godz.12.00 będą realizowane do 2 dni roboczych, a zlecenia złożone danego dnia po godz. 12.00 będą realizowane do 3 dni roboczych z zastrzeżeniem §5 ust. 2. Na życzenie Klienta możliwe jest oznaczenie późniejszego terminu realizacji usługi.
 6. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem uważana jest za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Usługodawca dokonuje potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną, na adres mailowy zamawiającego, bezzwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia w wyżej wskazanym terminie, Klient proszony jest o kontakt z osobami wskazanymi w § 1 ust. 7.
 7. W zamówieniu Klient oznacza wybraną przez siebie usługę, jej zakres oraz formę płatności.
 8. Klient obowiązany jest podać dane teleadresowe, niezbędne do realizacji zamówienia tj. imię, nazwisko (lub firmę), adres mailowy, adres pocztowy, nr. telefonu, a także miejsce podstawienia kontenera oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Podanie danych teleadresowych odbywa się podczas składania zamówienia.
 9. Wszelkie modyfikacje zamówienia są możliwe do czasu jego realizacji. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia od umowy, o której mowa w § 7 Regulaminu.

§3 Cena

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena, według której złożone zostało zamówienie, jest wiążąca, od chwili jego złożenia w rozumieniu § 2 ust. 4 niniejszego regulaminu.
 2. Jeżeli Usługodawca przewiduje sprzedaż promocyjną, warunki promocji, czas jej trwania oraz usługi objęte promocją są oznaczane na stronie internetowej bezpośrednio lub poprzez zamieszczenie odesłania do dokumentów lub witryny internetowej, zawierającej takie informacje.

 §4 Realizacja zamówienia

 1. Zamówiona usługa realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 6.00 do 22.00.
 2. Usługodawca nie odpowiada za błędy w realizacji zamówienia, w tym opóźnienie, jeżeli zostało ono spowodowane błędnym oznaczeniem danych wskazanych w §2 ust. 8 Regulaminu.
 3. Realizacja zamówień następować będzie według kolejności wpłynięcia potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania kontenerów w magazynie.
 4. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.
 5. Klient zobowiązuje się do wskazania odpowiedniego miejsca podstawienia kontenera oraz zabezpieczenia dojazdu do miejsca podstawienia tego kontenera pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 20 ton.
 6. Do ustawienia kontenera potrzebna jest powierzchnia odpowiadająca co najmniej dwóm miejscom parkingowym.
 7. Klient zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie wcześniejszego uzgodnienia podstawienia kontenera z miejscowym zarządem ulic. Odpowiedzialność z tytułu niedokonania takiego uzgodnienia spoczywa wyłącznie na Kliencie.
 8. Kontenery mogą zostać udostępnione na maksymalnie 5 dni.
 9. Datę odbioru kontenera Klient zobowiązany jest podać składając zamówienie. W przypadku braku podania daty odbioru, kontener zostanie odebrany automatycznie po 5 dniach od dnia podstawienia. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy lub zmiany ustalonego terminu odbioru zostanie naliczona dopłata w wysokości 20 zł brutto za każdy dodatkowy dzień.
 10. Załadunek kontenera ze względów bezpieczeństwa możliwy jest do wysokości jego burt. W przeciwnym wypadku kierowca może odmówić jego odebrania, a klient zostanie obciążony za dodatkowy kurs w wysokości 221,40 zł brutto.
 11. W przypadku braku możliwości wykonania usługi, z powodu nie zabezpieczenia dojazdu do miejsca podstawienia kontenera, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 221,40 zł brutto.
 12. W przypadku zawartości kontenera niezgodnej z deklaracją zawartą w zamówieniu naliczona zostanie kara umowna w wysokości 250,00 zł brutto.
 13. Usługodawca zastrzega, że ostateczna klasyfikacja odpadów będzie dokonywana na sortowni, na której deponowane są odpady przywożone od Klienta.
 14. Jeżeli wymagana jest Karta przekazania odpadu to powinna być wystawiona przez Klienta i dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty do Działu Handlowego ALBA Południe Polska Sp. z o.o. mieszczącego się w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej 15 w celu jej potwierdzenia, w terminie do 1 miesiąca od daty wykonania usługi odbioru odpadów.
 15. Kontenery pozostają własnością Usługodawcy. Klient nie jest uprawniony do używania kontenerów do jakichkolwiek innych celów i na innych zasadach, niż cele i zasady określone w zamówieniu oraz w niniejszym Regulaminie, w tym do udostępniania kontenerów na jakiejkolwiek podstawie jakimkolwiek osobom trzecim oraz przemieszczania poza lokalizację wskazaną w przyjętym przez Usługodawcę zamówieniu, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej za uszkodzone lub utracone kontenery.
 16. Klient ponosi odpowiedzialność za podstawiony kontener i ryzyko utraty lub uszkodzenia kontenera od chwili podstawienia zgodnie z zamówieniem do chwili odbioru.

§5 Czas realizacji zamówienia

 1. Zamówienia realizowane są w terminie do 2 lub 3 dni roboczych zgodnie z §2 ust. 5 Regulaminu, liczonych odpowiednio od dnia wpłynięcia środków na rachunek bankowy Usługodawcy, chyba że w zamówieniu ustalono inny termin. Rozpoczęcie biegu terminu realizacji zamówienia może być uzależnione od wybranej formy płatności.
 2. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu braku kontenerów w magazynie w chwili składania zamówienia.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o możliwym opóźnieniu realizacji zamówienia, bądź przeszkodach w jego realizacji, nie później niż w terminie 2 dni od złożenia zamówienia.
 4. W przypadku wskazanym w ustępie powyżej, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa, a także, gdy Klient, w związku z opóźnieniem w jego realizacji, rezygnuje z zamówienia, Usługodawca jest obowiązany do zwrotu pełnej sumy pieniężnej wpłaconej przez Klienta, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania przez Klienta informacji o niemożliwości realizacji zamówienia lub odpowiednio od dnia, w którym Usługodawca został powiadomiony o rezygnacji z zamówienia.

§6 Formy płatności

 1. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem serwisu on-line PayU.pl w tym przelewu własnego, kartą u kierowcy dostarczającego kontener lub kartą albo gotówką w kasie: w godzinach 8.00 – 16.00 w Chorzowie na ul. Bytkowskiej 15, w Dąbrowie Górniczej na ul. Starocmentarnej 2 oraz w godz. 7.00 – 15.00 w Czeladzi na ul. Wojkowickiej 14a.
 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, w terminie do 7 dni od odbioru kontenera.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 Nr 287) Klient będący konsumentem, tj. zawierający z Usługodawcą umowę za pośrednictwem strony internetowej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie na cele nie związane z prowadzoną działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą, lub wykonywaniem wolnego zawodu, ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy (§ 2 ust. 6 Regulaminu), bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Klient zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą lub drogą mailową na adres: , . Wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu.
 2. W przypadku, o którym mowa w §7 ust. 1 Regulaminu, Klient obowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni, zakomunikować gotowość oddania pustego kontenera wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Kontener odbierany jest przez Usługodawcę. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 4, Klient nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.
 3. Usługodawca gwarantuje zwrot Klientowi uiszczonej należności, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Klientów niebędących konsumentami.
 5. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 6. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania usługi z umową.
 2. W wypadku, o którym mowa w ustępie powyżej, klient powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia na adres kontaktowy, o którym mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu. Klient traci uprawnienie reklamacyjne, jeżeli nie dokona zgłoszenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, w terminie 2 dni od daty wykonania usługi. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień przesłania zgłoszenia z określeniem danych niezbędnych do jej rozpatrzenia, tj. numeru zamówienia, liczby i miejsca podstawienia kontenerów oraz określenia, na czym polega niezgodność usługi z zamówieniem.
 3. Usługodawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, rozpatrzy reklamację.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca usunie wady świadczonej usługi, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, zwróci Klientowi należność uiszczoną tytułem zapłaty ceny za reklamowaną usługę.

§9 Dane osobowe

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych, o których mowa w §2 ust. 8 Regulaminu, w bazie Usługodawcy oraz ich przetwarzanie dla celów związanych z realizacją zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Usługodawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Klient ma prawo do wglądu, w każdym czasie, we własne dane osobowe oraz do ich poprawiania, a także żądania usunięcia ich z bazy danych Usługodawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
 2. Usługodawca oświadcza, że zbierane oraz przetwarzane przez niego dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą, o której mowa w ustępie powyżej, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 §10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku, gdy Klient jest konsumentem, ustawy o ochronie praw konsumenta.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 stycznia 2016r.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Zamówienia złożone przez datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.